TV News Reporter - หลักสูตร ผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษ


หลักสูตรผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษ, นักข่าวภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะพัฒนาความสามารถทางภาษา ขั้นสูง เหมาะสำหรับนักศึกษาและ ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดความรู้ เพราะภาษาอังกฤษสามารถฝึกฝนให้เก่งได้ด้วยวิธีของเรา เป็นหลักสูตรซึ่งจัดทำขึ้น โดยทีมอาจารย์ชาวไทยและชาวอังกฤษ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าเรียนสามารถนำไปประกอปอาชีพได้จริง หรือจะนำไปใช้ในการทำงานหรือชิวิตประจำวัน ที่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้จริง โดยไม่จำเป็นต้องไปเรียนต่างประเทศ เป็นหลักสูตรที่เน้น ทั้ง 4 ทักษะ คือ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ไปพร้อมๆกัน

หลักสูตรนักข่าวภาษาอังกฤษ
รายละเอียดของหลักสูตร

ปรับพื้นฐานใหม่ เรียนไวยกรณ์พูด
ปรับสำเนียง
เรียนเทคนิคการฟัง อ่าน เขียน และ แปล
ฝึกใช้คำ Slang ตามยุคสมัย
ฝึกให้มีความเป็นผู้นำกล้าแสดงออก
ฝึกพูดต่อหน้ากล้องและแสงไฟ
ฝึกการปรับตัวและเข้าสังคมแบบตะวันตก
ฝึกการโต้ตอบแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม
เรียนอ่านข่าวภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติผู้เข้าเรียน

มีใจรักภาษาต่างประเทศ
การศึกษาขั้นต่ำไม่จำกัด
พร้อมที่จะรับกับระบบการสอนแบบใหม่
กล้าแสดงออก
ควรเป็นผู้ที่มองการณ์ไกล กล้าตัดสินใจ
พร้อมที่จะก้าวไปกับเราอย่างมั่นใจ


หลักสูตร 2 ปี


100,000 บาท / ปี