สถาบันสอนภาษา EAZY ENGLISH ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในภาษาอังกฤษ ได้มาฝึกทักษะกับอาจารย์เจ้าของภาษาอย่างถูกต้อง เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาหลักของอาเซียนและทั่วโลก ทางสถาบัน ได้เล็งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง
อ.ชลิต วันทารีย์ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการศึกษาและใช้ชีวิตวัยเด็กในต่างประเทศ และ ในด้านการสอนภาษาอังกฤษมากกว่า 20 ปี และ อยู่ในวงการการศึกษาภาษาอังกฤษกับกลุ่มเพื่อนชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง และ เป็นผู้ชำนาญการในการสอนภาษาอังกฤษในประเทศนั้นๆ ได้เปิดสอนภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดอื่นๆที่สนใจในภาษาอังกฤษ โครงการนี้จะสามารถสร้างโอกาสให้กับทุกคนได้อย่างเต็มที่และอย่างถูกต้อง

สถาบันสอนภาษา EAZY ENGLISH เป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังผลกำไร แต่มุ่งหวังจะให้เยาวชนไทยมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เป้าหมายหลักของสถาบันคือ ต้องการให้เด็กไทยและคนไทยมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องให้อยู่ในอันดับต้นๆ ของกลุ่มประเทศอาเซียนภายในระยะเวลาอันสั้น ก่อนประชาคมอาเซียนจะเปิดในปี 2558

ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปท่านใดที่มีความประสงค์จะพัฒนาความรู้ด้านภาษาให้ครบทุกทักษะให้เป็นเลิศ สามารถแจ้งความจำนงสมัครเรียนได้ที่สถาบัน
Eazy English Academy ภูเก็ต 200/8734 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110


สมัครเรียนได้ที่สถาบัน Eazy English สมัครเรียน   .