Home School English Course

เรียนภาษาอังกฤษที่บ้านแบบโฮมสคูล, home school english
ประหยัดทั้งเวลาหมดปันหารถติด จะอยูใกล้หรือไกล ก็สามารถเรียนได้่
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ สำหรับนักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจพัฒนาภาอังกฤษ แต่ไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้ ด้วยเทคโนโลยีสมันใหม่ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษสนุกง่ายและสะดวกที่จะเรียนไม่ว่าจะเรียนที่บ้านหรือที่โรงเรียน ในบางกรณีอาจจะเป็นการเรียนที่ได้ผลมากกว่าการออกไปเรียนข้างนอกเสียอีก หลักสูตรนี้อาจารย์ผู้สอนจะส่งแบบฝึกหัด พร้อมคำอธิบายด้วยภาพและเสียงเป็น วิดิโอ ให้นักเรียนสามารถอ่านและทบทวนก่อนที่จะเรียนจริง ทำให้นักเรียนสามารถโต้ตอบได้อย่างมั่นใจ และ รู้ล่วงหน้าถึงข้อสงสัย คำศัพย์ สำนวน วลี ต่างๆ รวมทั้งประโยคที่ยังเข้าใจไม่หมด ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูง

เรียนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว


Private Course
คอร์สการเรียนภาษาแบบตัวต่อตัว เป็นหลักสูตรการเรียนเดี่ยว หรือเรียนกลุ่มย่อยที่จัดมาเอง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาไปใช้งานเร่งด่วน หรือ ต้องการเน้นเฉพาะด้านเป็นพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้งานได้ทันที โดยการเรียนภาษาแบบส่วนตัว สามารถเลือกเนื้อหาวิชาตามจุดประสงค์ของผู้เรียน อาทิเช่น เลือกจากหลักสูตรกลุ่มที่เปิดสอน ตามตารางเรียนแบบกลุ่ม เช่น General Conversation, Grammar, Business English, Writing, TOEFL, IELTS, TOEIC.

หลักสูตรเฉพาะทาง (Special Purpose Course)

- หลักสูตรเตรียมสอบ SAT, GRE, GMAT, CU-TEP

- ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมเรียนต่อหรือทำงานในต่างประเทศ (Get Ready course)

- ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสัมภาษณ์งาน (English for Job Interview)

- ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองาน (Effective Presentation in English)

- ภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจาต่อรอง (Effective Negotiation in English)

- ภาษาอังกฤษสำหรับการโทรศัพท์ (Effective Telephoning in English)

- ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุม (Effective Meetings in English)

- หลักสูตรการเขียนเชิงธุรกิจ (Business English Writing)

- หลักสูตรการเขียนอีเมล์ (Email English Writing)

- ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับลูกค้า (English for Customer Care)

- ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย (English for Sales)

- ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานการตลาด (English for Marketing)

- ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอาหาร (English for Catering Industry)

- ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (English for Technical or Industrial Sector)

eazy english course, easy english, หลักสูตรภาษาอังกฤษเรียนเร็วได้ผล