เรียนตัวต่อตัว ภาษาอังกฤษธุรกิจ เจาะลึกแต่ละอาชีพเพื่อใช้งานได้จริง


Business English
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นหลักสูตรซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มทักษะทั้ง 4 ด้าน ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน สำหรับการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจ โดยเน้นที่ทักษะในการสื่อสาร และคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในตำแหน่งหน้าที่ได้จริง เนื้อหาจะเน้น การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ต่างๆ ในการทำงานจริง อาทิเช่น ทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การเขียนรายงานธุรกิจ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การรับโทรศัพท์ การเข้าประชุม อ่านนิตยสารธุรกิจฉบับภาษาอังกฤษ และ
การพรีเซนต์งาน โดบอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้คุณก้าวสู่โลกของการสื่อสารเชิงธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ การจัดกลุ่มเรียนขนาดเล็ก จำนวนผู้เรียน 3 – 5 คน เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ สามารถเลือก เรียนตัวต่อตัว หรือจัดกลุ่มด้วยตนเอง (รวมทั้งมีบริการสอนภาษาอังกฤษนอกสถานที่ ในบริษัทและองค์กรต่างๆ)

จุดเด่น

สอนโดย อาจารย์ ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เน้นการสนทนาเพื่อนำไปใช้ได้จริง


หลักสูตรเรียนน้อยแต่เก่งมาก สามารถเรียนผ่าน SKYPE ได้ ไม่ต้องเดินทาง สามารถเลือกเวลาเรียนได้