ภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน อายุ 15 ปีขึ้นไป


สนทนามากหน่อย ไวยากรณ์น้อยหน่อย. สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป (General Conversation English)
เป็นหลักสูตรซึ่งจัดทำขึ้น โดยการวางรากฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้ง 4 ทักษะ คือ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ไปพร้อมๆกัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะสนทนาภาษาอังกฤษ (การพูดและฟัง) เป็นพิเศษ โดยคำนึงถึงเนื้อหาที่น่าสนใจ และความสามารถของนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ ในชั้นเรียนจะได้มีโอกาสฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษ กับเพื่อนนักเรียนที่มีความสามารถระดับเดียวกัน เป็นกลุ่มเล็ก เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ สามารถเลือก เรียนตัวต่อตัว หรือจัดกลุ่มด้วยตนเองโดยฝึกสนทนาภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมกลุ่ม (Activity-based) ที่สนุกสนาน และการสวมบทบาทเป็นตัวละคร ตลอดจนการฝึกทักษะการออกเสียง กับอาจารย์เจ้าของภาษา นอกจากนั้นยังช่วยแนะนำการใช้คำศัพท์ใหม่ๆ รูปแบบประโยค หลักไวยากรณ์ รวมถึงการออกเสียงที่ถูกต้องให้อีกด้วย แล้วคุณจะพบว่า “ภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไป” ระดับของหลักสูตร 5 ระดับ (Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Advance - Pro)

สอนโดย อาจารย์ ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เน้นการสนทนาเพื่อนำไปใ้ช้ได้จริง


eazy english course, easy english, หลักสูตรภาษาอังกฤษเรียนเร็วได้ผล